Agenda ALV 2008-2009

      Geen reacties op Agenda ALV 2008-2009

Hierbij worden alle leden van de schaakclub Assen uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 12 september 2008 in de Steiger en de aanvang is 20.00 uur. De agenda kunt U hieronder vinden.

Agenda Algemene Ledenvergadering Schaakclub Assen.

 1. Opening.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Terugkoppeling uit NOSBO.
 4. Verslag vorige ALV.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 8. Benoeming kascontrolecommissie.
 9. Uitreiking clubprijzen.
 10. Verkiezing bestuursleden.
 11. Aftredend en herkiesbaar Sjoerd Homminga
 12. Begroting 2008-2009.
 13. Interne competitie.
 14. Externe competitie.
 15. Jeugd.
 16. Redactie.
 17. Materiaalcommissie.
 18. Rondvraag.
 19. Sluiting en vaststelling datum volgende ALV.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.