Privacy Statement van sc Assen

1. Introductie

De schaakclub Assen (de “Vereniging”) is de beheerder van de website
www.schaakclubassen.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging
persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De
verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de
bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging
worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens
omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat
automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart.
Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker,
tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde
doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens
zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere
wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en
contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt
  tot

  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  3. het organiseren van schaakwedstrijden;
  4. het bijhouden van uitslagen en standen;
  5. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende
regionale bond en de landelijke bond (“KNSB”).
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking
wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van
de Vereniging, dan kunt u dit melden bij de secretaris van de Vereniging.

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande
toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig
zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste
gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk
geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische
maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige
vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van
andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van
uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het
privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze
cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties.
De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om
overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw
gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen
tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het
secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij
de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid
statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te
blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de
secretaris van de Vereniging.